STEM
תכנית
מדע בונה חברה

מלגות משרד ראש הממשלה- קרן אייסף למקצועות STEM/ להנדסה ומדעים

מלגות לתואר ראשון, שני ודוקטורט

אנו מאמינים כי מלגה משמעותית תסייע לסטודנטים להתמקד בלימודיהם ובפעילותם ובכך לממש את הפוטנציאל האקדמי-חברתי הטמון בהם. חזון ארוך הטווח של תכנית זו תאפשר לסטודנטים לזכות במלגות במוסדות בהם קיימת תכנית משותפת במשך כל לימודיהם האקדמיים. התכנית מעניקה מלגות לסטודנטים הלומדים במקצועות ה -STEM המגיעים מהפריפריה הכלכלית-החברתית-גיאוגרפית של ישראל, תוך שימת דגש על מצבם הסוציו-אקונומי, הפוטנציאל האקדמי ומעורבותם החברתית.

Back to top